MOKSHA
Leaflet of ayurveda salon in
Hayama.
Photograph by Tomoko Shiotani

moksha_1

moksha_2

moksha_3